HET NIEUWE JAAR IS WEER BEGONNEN MAAK GEBRUIK VAN ONZE EINDEJAARS AANBIEDINGEN WAARBIJ WIJ ENKELE STUKS UIT ONS MAGAZIJN VERKOPEN
QS-Bedrijfskleding, Quality & Service for you
Bestelling conform B2B voorwaarden, alle prijzen zijn exclusief BTW
goederen met productcode ME- (disposables) kunnen NIET worden geruild

Algemene voorwaarden

download hier uw algemene voorwaarden

Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden bevestigd u deze aankopen te doen vanuit zakelijk perspectief en deze aankopen ook als zodanig te gebruiken. U verbindt zich hiermede aan de voorwaarden die gelden voor B2B activiteiten

Algemene leverings- & betalingsvoorwaarden
Algemene betalings- & leveringsvoorwaarden van QS Bedrijfskleding.
Diepenbroeklaan 69, 5991 PT te Baarlo ( gem. PEEL & MAAS, Limburg )
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door QS Bedrijfskleding, gevestigd te Peel en Maas, hierna te noemen QS Bedrijfskleding.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van QS Bedrijfskleding zijn algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van QS Bedrijfskleding afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door QS Bedrijfskleding zijn schriftelijke bevestiging bindend. QS Bedrijfskleding aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.
Artikel 3 Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor QS Bedrijfskleding door zijn schriftelijke bevestiging.
3-2 Elke met QS Bedrijfskleding aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat QS Bedrijfskleding zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie QS Bedrijfskleding zich zal wenden tot de N.C.M. te Amsterdam.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene evenals gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door QS Bedrijfskleding bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3-4 Wanneer een consument bij ons aankopen doet, zal hij zich door middel van het aanvaarden van deze voorwaarden, confirmeren aan de voorwaarden voor business to business transacties, waarmee hij erkent te handelen vanuit zakelijk perspectief. Indien een consument bij ons inkoopt betekent dit dus dat hij zakelijk handelt en de goederen voor zakelijke doeleinden benodigd en niet uit persoonlijke overwegingen aankopen doet.
Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van QS Bedrijfskleding binden de laatste niet, voor zover ze door QS Bedrijfskleding niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5 Prijzen.
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
5-4 Door de druk op de katoenprijzen kunnen wij niet instaan voor een constante prijs voor langere tijd, het kan dus voorkomen dat prijzen gedurende het jaar meermaals verhoogd moeten worden.
5-5 Alle genoemde prijzen zijn prijzen exclusief het dan geldende BTW tarief
5-6 De prijzen getoond op onze internetsite zijn niet bindend en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
Artikel 6 Aanbetaling.
QS Bedrijfskleding is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 65% te vragen bij een aankoop van > € 1000.00 onder dit bedrag wordt een volledige betaling vooraf verwacht. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van QS Bedrijfskleding de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. Door de huidige corona omstandigheden en de voor ons onoverzichtelijke financiële situatie van onze klanten kunnen wij tijdens deze voor iedereen onvoorziene periode niet anders dan 100% vooraf bij opdracht te vragen
Individuele afspraken m.b.t. betaling c.q. betalingstermijn kunnen indien dit speelt onderling worden overeengekomen.
Artikel 7 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt QS Bedrijfskleding om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 8 Kwaliteit.
8-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan QS Bedrijfskleding volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten.
8-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
8-3 Bij uitvoering van borduringen en bedrukkingen dient er door de opdrachtgever rekening te worden gehouden met een maximale uitval van 5% van de aangeleverde goederen i.v.m. mogelijk technische mislukkingen in de uitvoering van de productie.
8-4 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door QS Bedrijfskleding doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 9 Levering- c.q. opleveringstermijnen.
9-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever QS Bedrijfskleding schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor QS Bedrijfskleding zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
9-2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke QS Bedrijfskleding niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.
9-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
9-4 QS Bedrijfskleding heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. “Betaling”.
9-5 Het moment van levering wordt schriftelijk door QS-Bedrijfskleding  kenbaar gemaakt, die datum is tevens de factuurdatum voor aflevering. Vakanties of verschuiving van levering door de klant zijn geen reden om betalingstermijn te verschuiven tot de levering daadwerkelijk tot stand is gekomen door onverlet vakanties en/of ziektes van de klant. De oplevertermijn is het moment van schriftelijk kenbaar maken van QS-Bedrijfskleding dat de kleding klaar staat om geleverd c.q. opgehaald te worden door de klant.
9-6 Indien QS Bedrijfskleding niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal QS Bedrijfskleding aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.
9-7 Na plaatsing van de order kan deze na 24 uur niet meer worden geannuleerd, de order is vrijgegeven en in behandeling genomen en de klant zal deze moeten afnemen. Indien de klant dit toch wil annuleren zullen de gebruikelijke aftrek van 33% die bij retournering in rekening worden gebracht op de order in mindering worden gebracht.
Artikel 10 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door QS Bedrijfskleding aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 11 Vermaken van kleding.
Indien de opdrachtgever QS Bedrijfskleding opdracht geeft om veranderingen aan kleding aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het uitdrukkelijk beding, dat QS Bedrijfskleding geen aansprakelijkheid ter zake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden aanvaard, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van QS Bedrijfskleding. Behalve in het laatstgenoemde geval heeft de opdrachtgever niet het recht om ter zake van of in verband met deze werkzaamheden annulering van de opdracht te vorderen, noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.
Artikel 12 Herstelwerkzaamheden.
QS Bedrijfskleding accepteert slechts opdrachten tot het verrichten van herstelwerkzaamheden onder het uitdrukkelijk beding, dat hij voor de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid aanvaard en dat de opdrachtgever ter zake van of in verband met deze werkzaamheden geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat hier sprake is van wanprestatie van de zijde van QS Bedrijfskleding.
Artikel 13 Maatkleding.
Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatkleding aanvaard QS Bedrijfskleding geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van de stof, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van de stof en alles wat daarmee samenhangt en dergelijke, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van QS Bedrijfskleding. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding, verbetering of herstel van het gemaakte. Bij maatwerkkleding ( specials) dient rekening te worden gehouden met een tolerantie van het productieverschil van maximaal 5%.
Artikel 14 Garantie.
14-1 Garantie op de door QS Bedrijfskleding geleverde en / of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en / of schriftelijk door QS Bedrijfskleding gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door QS Bedrijfskleding geleverde zaken dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke zaken c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door QS Bedrijfskleding geleverde zaken onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt.
14-2 Voor verkochte en geleverde zaken met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantie bepalingen.
Artikel 15 Aansprakelijkheid.
15-1 QS Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp / teksten / logo die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
d. Fouten in stof of bedrukking ontstaan door of tijdens het bedrukken van kleding en accessoires;
e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
f. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
i. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
15-2 QS Bedrijfskleding is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de goederen en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van QS Bedrijfskleding of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
15-3 QS Bedrijfskleding zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
15-4 De opdrachtgever vrijwaart QS Bedrijfskleding voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.
15-5 QS Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van wasvoorschriften e.d., alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn etc. dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.
15-6 QS Bedrijfskleding is op geen enkele manier aansprakelijk voor borduringen c.q. bedrukkingen die afwijken van de wettelijke norm.
15-7 QS-Bedrijfskleding is niet aansprakelijk voor het in opdracht in te vullen orders in de webshop en eventuele fouten die hierdoor kunnen ontstaan. De opdrachtgever dient te allen tijde de opdracht goed door te lezen en zich te verzekeren dat de opdracht conform zijn wensen zijn ingevuld en geïnterpreteerd, fouten die eventueel ontstaan door het verkeerd uitvoeren van een opdracht door QS-Bedrijfskleding worden dan ook niet gehonoreerd, en eventuele kosten die hierdoor ontstaan zullen dan ook voor de opdrachtgever zijn Verwacht wordt dat de opdrachtgever deze te allen tijde controleert op foutieve interpretaties of foutief ingevulde orders. Het wordt dan ook verwacht dat opdrachten in de webshop door de opdrachtgever zelf worden ingevuld.
Artikel 16 Overmacht.
16-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar QS Bedrijfskleding of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van QS Bedrijfskleding ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van QS Bedrijfskleding, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor QS Bedrijfskleding overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
16-2 QS Bedrijfskleding is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud.
17-1 Zolang QS Bedrijfskleding geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van QS Bedrijfskleding.
17-2 QS Bedrijfskleding heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 18 Reclame.
18-1 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door QS Bedrijfskleding te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist hanteren van wasvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
18-2 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, QS Bedrijfskleding terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering QS Bedrijfskleding wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
18-3 QS Bedrijfskleding dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
18-4 Indien de reclame naar het oordeel van QS Bedrijfskleding juist is, zal QS Bedrijfskleding hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 19 Annuleren.
19-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door QS Bedrijfskleding reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens QS Bedrijfskleding gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan QS Bedrijfskleding als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht QS Bedrijfskleding te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
19-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt QS Bedrijfskleding zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 20 Retourneren / ruilen
20-1 Na retourneren c.q. annuleren van de order wordt indien dit binnen 7 dagen na levering schriftelijk kenbaar wordt gemaakt 33% van de totale som, zijnde administratie en annuleringskosten in mindering gebracht.
20-2 Wanneer een zending later dan 7 dagen wordt aangeboden, zal per week 5% extra op de in mindering gebrachte kosten  van de totaalsom worden afgetrokken .  Na 4 weken kan een levering niet meer worden geretourneerd. QS Bedrijfskleding  zal deze dan op kosten van de koper retour zenden.
20-3 Ruilen kan binnen 7 dagen op eigen kosten, eenmalig voor hetzelfde product, zelfde kleur, andere maat indien schriftelijk gemeld en in de originele ongeschonden verpakking inclusief eventuele bijbehorende originele labels. De kosten van transport voor het opnieuw aanbieden wordt eenmalig voor rekening genomen van QS-Bedrijfskleding. Bij meerdere ruilingen zijn de kosten voor rekening van de klant.
20-4 Ruilen van uitloopmodellen cq. aanbiedingsmodellen kan alleen indien de kosten van transport en administratie opnieuw worden voldaan. Deze zijn minimaal € 10,00 exclusief BTW afhankelijk van gewicht c.q. administratieve handelingen en worden vooraf voldaan, waarna geruilde artikelen opnieuw worden aangeboden, let wel voor ruiling van deze goederen gelden verder dezelfde voorwaarden als punt 20-3.
20-5 Bij aankoop dient het product tevens ter beoordeling, indien dit product niet bevalt dan gelden de voorwaarden genoemd onder punt 20-1 mocht na eventuele ruiling (vanwege niet juiste maat) het product alsnog retour komen worden de door ons gemaakte kosten van ruiling alsnog op het retour in mindering gebracht.
20-6 Disposables, aanverwante producten en bijbehorende apparatuur met de code ME- kunnen NIET geruild en/of geretourneerd worden.
Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.
21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal QS Bedrijfskleding in geval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft QS Bedrijfskleding eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die QS Bedrijfskleding op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 22 Betaling.
22-1 Betaling vooraf. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 QS Bedrijfskleding is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-3 QS Bedrijfskleding is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat QS Bedrijfskleding zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 23 Transportkosten
 In de webshop wordt gesproken over verzendkosten, dit houdt in kosten voor transport inclusief de benodigde administratiekosten.
Afwijkend zijn de kosten voor het verzenden van disposables. Deze kunnen in de webshop niet juist worden berekend.
E.e.a. werkt uitsluitend op gewicht en maat van de te sturen order. 
Indien het bedrag hiervan afwijkt, zullen de transportkosten handmatig worden aangepast naar het juiste bedrag.
Dit kan positief maar ook negatief uitvallen. Een nieuwe nota wordt toegestuurd en na betaling van het verschil wordt de order in behandeling genomen.
Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van QS Bedrijfskleding, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

ook levering

in Belgie en Duitsland

Bestellingen

Conform B2B voorwaarden, alle prijzen zijn exclusief BTW , alle goederen met de letters ME- (disposables) kunnen NIET worden geruild

voor grotere aantallen

vraag offerte

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.